A Sloka

Mohanji in nature-watermarked

ENGLISH:

I prostrate to the Sadguru Mohanji who is the soul of the Universe,
The one who is adorable,
The one who destroys the cycle of life and death,
The one who enlightens,
The one who is the Lord of this world,
The one who fills everyone with happiness,
The one who removes sorrow of his devotees,
The one who leads to the victory,
The one who is powerful,
The one who encompasses all virtues,
The one who gives fearlessness to all who prostrates,
The one who eradicates all sins,
The one who is pure and cheerful.

MALAYALAM:

വിശ്വാത്മാനം വരേണ്യം ജനിമൃതിഹരണം ജ്ഞാനദാതാരമീശം
ഭൂമീദേവം മനോജ്ഞം ജനമനമുദിതം ഭക്തസന്താപഹാരം
കീർത്തിസ്തംഭം സുശക്തം സകലഗുണനിധിം മോഹനം സദ്ഗുരും തം
വന്ദേ നിത്യം പ്രസന്നം പ്രണതഭയഹരം പാപചോരം പവിത്രം .

You can listen to it in Sanskrit here.

Originally written in Sanskrit by Biju Cherukunnam
Sung by P. D. Rema Teacher

Advertisements

Bhagavan

Mentorship-Calls

Like the birds fly the sky and the fish swim the sea
Loving you is natural to me
Like the rose loves the Sun and the leaves love the tree
Loving you is natural to me.

Bhagavan, Bhagavan,Bhagavan
Mohan Datta Guru Bhagavan

Please take this Life, which is already Yours
And use it for whatever You agree
You’re the Heart of us all and because You exist
Freedom becomes natural to me.

Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan
Mohan Datta Guru Bhagavan

 

Written by Ulla Bernholdt
on 19th August 2019

Yatra with Mohanji

I have a desire to be able to go with Mohanji and the family on pilgrimage to Mount  Kailash. This time it seems not possible in a physical matter, but my mind and heart are with you. The connection is what is most important, I realise that every day; in His presence is a pilgrimage. It turned out to be a poem.

Photoshoot with people (14)

Yatra with Mohanji
(on the Road to Kailash and everywhere else)

It is just a feeling
Is it your grace again?
That is guiding me from within
And is calling me to walk with you

Still the road hidden, and my vision a bit dim
But the Path that we follow is Bright
Be aware, Just a single step can change the course of a life
But by grace Your footprints glow in the night

So walk in peace and walk in Grace
Surrender yourself to the One
Who is going nowhere but stays in a place
Of Stillness Beyond the Beyond

Now it does not matter where I’m going
Does not matter what I’m going through
All the People’s faces
all events and places
even what I thought to be me
turns out to be only YOU

 

Written by Ulla Bernholdt
on 3rd July 2019

A Man I Know Of

Mohanji, kriya intensive in Bosnia 2019 (17)

There is a man I know of,
who works tirelessly every moment,
he gives all he has, and then some more,
touches many a heart which is open,
Is he a reality, the mind questions,
but there is no mistaking his actions!

There is a man I know of,
who empowers all those who look to him,
often with his own flesh and blood,
with no thought of its effect on his own resources,
how is he made this way, I often wonder,
because there is no logic to his generosity!

There is a man I know of,
who shines bright like a thundering lighthouse,
without a care for the fate of his safety,
just so he can guide the tossing ships,
lost in the darkness of the stormy seas called life.

There is a man I know of,
my heart swells up when I think of his nature,
I feel sad and happy at the same time,
for I know he will go unnoticed by many,
until, all we have is his legends.

There is a man I know of,
and I am honoured to have met him in person,
for time can do what it wants with him,
but I know I will find him forever,
in the deepest corner of myself.

A Man I Know Of, devotional poem by Preethi Gopalarathnam

Preethi Gopalarathnam

12th June 2019

Stotram

Listen to a beautiful Stotram written by Biju Cherukunnam on Mohanji and melodiously sung in a traditional way of reciting by Mrs. P.D. Rama. Thanks to Kesavanji Namboodiri for translating the Stotram into English.
“O wow!!! Absolutely Beautiful… I Love the Voice… it does wonderful crazy flipflops to the heart” says Ami Hughes

 

മോഹൻജി സ്തോത്രം

1. നാഥ പരമ്പര തന്നിൽ ജ്വലിക്കുന്നൂ
നാഥനാം മോഹൻജി യോഗിവര്യൻ!

2 .പാതിരിശ്ശേരിയെന്നേറെപ്പുകൾപെറ്റ
പത്തനക്കെട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ സൂനം!

3. ധർമ്മിഷ്ഠരായുള്ള മാതാപിതാക്കൾതൻ ധർമ്മത്തിൻ മൂർത്തമാം പുണ്യപൂരം!

4. സ്നേഹത്തിൻ മാധുര്യമേവർക്കുമൂട്ടുവാൻ
മോഹലോഭങ്ങൾ തൻ കെട്ടറുക്കാൻ

5. ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും പിന്നെ ഭുക്തിയും മുക്തിയും നൽകീടാനും

6. യോഗമാർഗ്ഗത്തിലും ശ്രദ്ധ വന്നീടുവാൻ ത്യാഗത്തിൻ തേൻകണമാസ്വദിക്കാൻ

7. കർമ്മത്തെ യോഗമായാചരിച്ചീടുവാൻ
നിർമ്മമനായെന്നും ജീവിക്കുവാൻ

8. ഏതു വർണ്ണത്തിലുമേതാശ്രമത്തിലും
ഏതേതു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും

9 .ജന്തുവർഗ്ഗത്തിനും സസ്യവർഗ്ഗത്തിനും ശാന്തിതൻ പീഠത്തിലേറുവാനായ്

10. കാരുണ്യംകൊണ്ടിതാ മാനുഷരൂപത്തിൽ സാരത്തെയോതുന്ന താരമായി

11. സംസാരസിന്ധുവിന്നക്ക രെയെത്തുവാൻ വിസ്താരമേറിയ നൗകയായും

12. വേദനയ്ക്കൊക്കെയും ഭേഷജമേകുന്ന വൈദ്യനായ്, ജീവന മന്ത്രമായും

13. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുമീശ,നീസൗഭാഗ്യ-
മഞ്ചാതെനൽകുന്ന പാരിജാതം

14 സാലോക്യസാമീപ്യസാരൂപ്യസായുജ്യം
നാലും കൊടുക്കുന്ന നീലമേഘം!

15. ശംഭുവുംവിഷ്ണുവും
ബ്രഹ്മനും നീയൊരാൾ ശോഭനമേകുന്ന ഭാനുവും നീ

16 എന്തിനു ഞാനേറെ
ചൊല്ലുന്നു വാക്കുകൾ എന്തുമവിടുത്തെ ഭൂതിയല്ലോ

17. തത്ത്വമറിഞ്ഞെന്നും ത്വൽപ്പാദം സേവിപ്പാൻ കത്തിജ്വലിക്കണേ ഭക്തിയുള്ളിൽ

18. മോഹന! സദ്ഗുരോ!
മോഹന!സദ്ഗുരോ!
മോഹന! സദ്ഗുരോ!
പാഹി പാഹി!

In English

1. Shines Mohanji, the super sage,
The leader of the Natha Tradition,

2. The flower that bloomed in the
Famed family of Paathirisseri

3. The blessed manifestation of the pious deeds of the parents established in dharma.

4.  To impart the sweetness of love to all to cut the tie of lust and desire

5.  To give devotion, knowledge and detachment and also satisfaction and liberation

6.  To develop interest In the path of yoga and to taste the nectar of renunciation

7.   To practise karma as yoga
and to live a detached life

8.    Whichever caste, creed or faith
or animal or plant group

9     Whichever one may belong to,
to attain the seat of peace

10.  By God’s grace, in human form
as a star who teaches the essential truth

11.   As the capacious ship to carry across the ocean of worldly life

12.    As a physician who gives medicines for all pains, as the manthra which gives new life

13.  He is the ruler of the five elements, the Parijatha tree which gives glories in life

14.    Proximity, sameness, vision and liberation the dark cloud which gives all the four

15      You are Shambhu, Vishnu and Brahma, you are the Sun which spreads  brightness

16.     Why should I elaborate?
everything is your grace.

17.     May my devotion burn bright
to know the truth and to serve at your feet

18.     Mohan, esteemed Master, Mohan esteemed Master,
Mohan, esteemed Master,
save me, save me!

– Biju Cherukunnam

12th June 2019

A Mystique Yogi Nath Mohanji

35472402_1816767375047658_8204880560481370112_o

“Mohan”

He captivates everyone
Like His name
He walks with grace
Glow on His face

A bewitching smile
With an innocence of a child

On His path
None goes empty
Animals or humans
He showers His blessings

He gazes with compassion
With never ending love

Some address Him as Guruji
Some call Him Master or Baba
Some call Him Father

For me He is my all in one
A “Big Brother”
An assurance He gives me
“I am always with you ”
Is a reminder from my beloved Guru
All I can say is I love Him
All I can see is Love personified

Jai Matha! Jai Bhagwan!!
Jai Mohanji! Jai Guru Parampara!!
Written by Pramod Nair
For Guru Purnima 2018 on 27th July

Grant Me Your Grace

devotional poem, prayer, grant me your grace
I’m only human caught in this trap of my mind
Mohanji Guru
Help me believe in what I could be
And all that I am my Guru
Is a soul seeking Your love
Show me the way back home
Show me a way into the silence
For that is all I wanna be
Master grant me Your grace
Beloved master for my sake, teach me Your ways
To become like You
And follow Your example
One step at a time
Beloved master
That’s all I’m asking from You.
Just give me the strength
Papa Mohanji
To do every day what I have to do.
Yesterday is gone
But today is my hope
And tomorrow may never be mine.
Lord help me today, show me Your way
Beloved master
One step at a time I will take
Do You remember, master when You spoke to me
You told me You know my heart
Sometimes I am in pain master
But Your words have graced me
What can I say
Thank You my dear Mohanji
Written by Bavani Anop
on 5th January 2018

The Urge of the Soul

devotional poem, kneeling prayer

Oh beloved master
I knock at Your beloved heart again
listening to your satsangs 
brings out the best in me

Your profound truth marries
my very existence
Your message plays
the music of love
the soul becomes the dancer
lost in the symphony of this divine delight

of pure bliss
the soul opens like
a thousand-petal lotus
giving of His perfumes
just to see Your face
help me rise above

The mind’s limitations
emotions that imprison
my freedom
merge me into the oneness of Your love

Guru you have lifted
my thoughts into freedom
the seed of longing
has been planted firmly
into the beloveds heart

 

Written by Bavani Anop

on 10th January 2018

My Heart in the Guru’s Love

Mohanji 10

Oh beloved Mohanji
Your kind and gentle voice
Whispers softly into my ears
Reminding me of who I am

Your love has infused
My cells with grace
My heart is burning intensely
I am saturated with bliss
The soul has been nurtured
By Your never ending love

Every breath is in Your name
Every utterance is in Your will
Your teachings are the rarest
Jewels in this world

Your presence brings
Happiness in this world
Satisfaction to the heart
You gave me hope through
My depressed state of mind
You have conquered the mind
Only to teach us Your inner wealth
Jai Mohanji

 

Written by Bavani Anop

on 9th January 2018

 

Mohanji, the Formless One

Mohanji 9

I pray that You guide me
Against the storms of life
I pray that You make me like You
Through the journey of life

Help me dissolve all my expectations
Let my ego die in the quick sand of life
Nothing should be the obstacle of separation
Rise me above all the limitations of the mind

Help me to never stop writing to You
Failure will come to play a part of my life
But let the divine awareness take place
In my heart

I will rise like the setting sun
And be like the Moon hidden
Behind the dark clouds
I will find my way above the clouds
Only to whisper You name in delight

Beautiful form, oh beloved master
Oh formless one
I’m waiting for thee
Allow my rebirth into freedom

Bathe me into bliss
Strengthen my faith
So, so that devotion
Does not waver
Oh beloved master
I am in eternal delight

 

Written by Bavani Anop

on 9th January 2018