A Sloka

Mohanji in nature-watermarked

ENGLISH:

I prostrate to the Sadguru Mohanji who is the soul of the Universe,
The one who is adorable,
The one who destroys the cycle of life and death,
The one who enlightens,
The one who is the Lord of this world,
The one who fills everyone with happiness,
The one who removes sorrow of his devotees,
The one who leads to the victory,
The one who is powerful,
The one who encompasses all virtues,
The one who gives fearlessness to all who prostrates,
The one who eradicates all sins,
The one who is pure and cheerful.

MALAYALAM:

വിശ്വാത്മാനം വരേണ്യം ജനിമൃതിഹരണം ജ്ഞാനദാതാരമീശം
ഭൂമീദേവം മനോജ്ഞം ജനമനമുദിതം ഭക്തസന്താപഹാരം
കീർത്തിസ്തംഭം സുശക്തം സകലഗുണനിധിം മോഹനം സദ്ഗുരും തം
വന്ദേ നിത്യം പ്രസന്നം പ്രണതഭയഹരം പാപചോരം പവിത്രം .

You can listen to it in Sanskrit here.

Originally written in Sanskrit by Biju Cherukunnam
Sung by P. D. Rema Teacher

Advertisements

Bhagavan

Mentorship-Calls

Like the birds fly the sky and the fish swim the sea
Loving you is natural to me
Like the rose loves the Sun and the leaves love the tree
Loving you is natural to me.

Bhagavan, Bhagavan,Bhagavan
Mohan Datta Guru Bhagavan

Please take this Life, which is already Yours
And use it for whatever You agree
You’re the Heart of us all and because You exist
Freedom becomes natural to me.

Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan
Mohan Datta Guru Bhagavan

 

Written by Ulla Bernholdt
on 19th August 2019

Yatra with Mohanji

I have a desire to be able to go with Mohanji and the family on pilgrimage to Mount  Kailash. This time it seems not possible in a physical matter, but my mind and heart are with you. The connection is what is most important, I realise that every day; in His presence is a pilgrimage. It turned out to be a poem.

Photoshoot with people (14)

Yatra with Mohanji
(on the Road to Kailash and everywhere else)

It is just a feeling
Is it your grace again?
That is guiding me from within
And is calling me to walk with you

Still the road hidden, and my vision a bit dim
But the Path that we follow is Bright
Be aware, Just a single step can change the course of a life
But by grace Your footprints glow in the night

So walk in peace and walk in Grace
Surrender yourself to the One
Who is going nowhere but stays in a place
Of Stillness Beyond the Beyond

Now it does not matter where I’m going
Does not matter what I’m going through
All the People’s faces
all events and places
even what I thought to be me
turns out to be only YOU

 

Written by Ulla Bernholdt
on 3rd July 2019

Loving You Is My Weakness

This is yet another poem inspired by Mohanji
being with him is like the Rasa Leela, eventually we forget ourselves.

Mohanji, Bosnia Kriya Intensive 2019 (9a)

 

Foolish girl tell me why you cry
When saying Hello or saying Goodbye
Don’t you know it’s just a part of life
After all, Separation is just a lie
The light still exists when you close your eye

The stars will be shining long after we are gone
The night is a place of calm
The Truth of our Love has no duration
This life, by grace you were gifted
the beauty of Love in Separation

Love is the weakness that leads to liberation

Ulla Bernholdt

12th June 2019

A Man I Know Of

Mohanji, kriya intensive in Bosnia 2019 (17)

There is a man I know of,
who works tirelessly every moment,
he gives all he has, and then some more,
touches many a heart which is open,
Is he a reality, the mind questions,
but there is no mistaking his actions!

There is a man I know of,
who empowers all those who look to him,
often with his own flesh and blood,
with no thought of its effect on his own resources,
how is he made this way, I often wonder,
because there is no logic to his generosity!

There is a man I know of,
who shines bright like a thundering lighthouse,
without a care for the fate of his safety,
just so he can guide the tossing ships,
lost in the darkness of the stormy seas called life.

There is a man I know of,
my heart swells up when I think of his nature,
I feel sad and happy at the same time,
for I know he will go unnoticed by many,
until, all we have is his legends.

There is a man I know of,
and I am honoured to have met him in person,
for time can do what it wants with him,
but I know I will find him forever,
in the deepest corner of myself.

A Man I Know Of, devotional poem by Preethi Gopalarathnam

Preethi Gopalarathnam

12th June 2019

Stotram

Listen to a beautiful Stotram written by Biju Cherukunnam on Mohanji and melodiously sung in a traditional way of reciting by Mrs. P.D. Rama. Thanks to Kesavanji Namboodiri for translating the Stotram into English.
“O wow!!! Absolutely Beautiful… I Love the Voice… it does wonderful crazy flipflops to the heart” says Ami Hughes

 

മോഹൻജി സ്തോത്രം

1. നാഥ പരമ്പര തന്നിൽ ജ്വലിക്കുന്നൂ
നാഥനാം മോഹൻജി യോഗിവര്യൻ!

2 .പാതിരിശ്ശേരിയെന്നേറെപ്പുകൾപെറ്റ
പത്തനക്കെട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ സൂനം!

3. ധർമ്മിഷ്ഠരായുള്ള മാതാപിതാക്കൾതൻ ധർമ്മത്തിൻ മൂർത്തമാം പുണ്യപൂരം!

4. സ്നേഹത്തിൻ മാധുര്യമേവർക്കുമൂട്ടുവാൻ
മോഹലോഭങ്ങൾ തൻ കെട്ടറുക്കാൻ

5. ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും പിന്നെ ഭുക്തിയും മുക്തിയും നൽകീടാനും

6. യോഗമാർഗ്ഗത്തിലും ശ്രദ്ധ വന്നീടുവാൻ ത്യാഗത്തിൻ തേൻകണമാസ്വദിക്കാൻ

7. കർമ്മത്തെ യോഗമായാചരിച്ചീടുവാൻ
നിർമ്മമനായെന്നും ജീവിക്കുവാൻ

8. ഏതു വർണ്ണത്തിലുമേതാശ്രമത്തിലും
ഏതേതു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും

9 .ജന്തുവർഗ്ഗത്തിനും സസ്യവർഗ്ഗത്തിനും ശാന്തിതൻ പീഠത്തിലേറുവാനായ്

10. കാരുണ്യംകൊണ്ടിതാ മാനുഷരൂപത്തിൽ സാരത്തെയോതുന്ന താരമായി

11. സംസാരസിന്ധുവിന്നക്ക രെയെത്തുവാൻ വിസ്താരമേറിയ നൗകയായും

12. വേദനയ്ക്കൊക്കെയും ഭേഷജമേകുന്ന വൈദ്യനായ്, ജീവന മന്ത്രമായും

13. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുമീശ,നീസൗഭാഗ്യ-
മഞ്ചാതെനൽകുന്ന പാരിജാതം

14 സാലോക്യസാമീപ്യസാരൂപ്യസായുജ്യം
നാലും കൊടുക്കുന്ന നീലമേഘം!

15. ശംഭുവുംവിഷ്ണുവും
ബ്രഹ്മനും നീയൊരാൾ ശോഭനമേകുന്ന ഭാനുവും നീ

16 എന്തിനു ഞാനേറെ
ചൊല്ലുന്നു വാക്കുകൾ എന്തുമവിടുത്തെ ഭൂതിയല്ലോ

17. തത്ത്വമറിഞ്ഞെന്നും ത്വൽപ്പാദം സേവിപ്പാൻ കത്തിജ്വലിക്കണേ ഭക്തിയുള്ളിൽ

18. മോഹന! സദ്ഗുരോ!
മോഹന!സദ്ഗുരോ!
മോഹന! സദ്ഗുരോ!
പാഹി പാഹി!

In English

1. Shines Mohanji, the super sage,
The leader of the Natha Tradition,

2. The flower that bloomed in the
Famed family of Paathirisseri

3. The blessed manifestation of the pious deeds of the parents established in dharma.

4.  To impart the sweetness of love to all to cut the tie of lust and desire

5.  To give devotion, knowledge and detachment and also satisfaction and liberation

6.  To develop interest In the path of yoga and to taste the nectar of renunciation

7.   To practise karma as yoga
and to live a detached life

8.    Whichever caste, creed or faith
or animal or plant group

9     Whichever one may belong to,
to attain the seat of peace

10.  By God’s grace, in human form
as a star who teaches the essential truth

11.   As the capacious ship to carry across the ocean of worldly life

12.    As a physician who gives medicines for all pains, as the manthra which gives new life

13.  He is the ruler of the five elements, the Parijatha tree which gives glories in life

14.    Proximity, sameness, vision and liberation the dark cloud which gives all the four

15      You are Shambhu, Vishnu and Brahma, you are the Sun which spreads  brightness

16.     Why should I elaborate?
everything is your grace.

17.     May my devotion burn bright
to know the truth and to serve at your feet

18.     Mohan, esteemed Master, Mohan esteemed Master,
Mohan, esteemed Master,
save me, save me!

– Biju Cherukunnam

12th June 2019

Eternal One

Eternal one - a devotional poem by Ulla Bernholdt inspired by Brahmarishi Mohanji

Please open my eyes, shut my mouth
That I may surrender you
Thought, word and action
My every doubt.

My Lord please turn me into a River
A River of your Love
That springs from your Eternal Source
You are the Unconditional Giver

Turn me into a  Mountain
A Mountain of Faith
That I always be firm,
that I always be straight

Light in me your Fire
The Fire of Conviction
Let it burn this one to ashes
until there is no contradiction

Written by Ulla Bernholdt
on 17th May 2019

Para Brahma

IMG_0529

I hear your silence like a ROAR
Like cracking waves on my inner shore
Your play resembles the ocean tide
Now you are here, and now you hide.

I feel your presence hotter than the raging sun, but ever so cool
Your stillness leads me beyond all duality of
This darkest mind and that happy fool

I see you reside in every leaf, the grass, the sky
Your form is that of beauty
Yet your real form is Love, unseen to the eye

Unchangeable though never the same
Immovable but flexible
Unbendable but all merciful
Simple but Indescribable
One but everywhere
You are here my Master
You are here

 

Written by Ulla Bernholdt

on 12th May 2019

My Gurudev

image6

I have nothing to give you
Nothing to add
What can I give you, that you don’t already have

I have nothing much to say
All songs have already been sung
early birds in the morning praise you with brilliance
each day the sun comes along

In my dreams I’d be a flower in the garland around your neck
There, close to your heart I could hear your breath
That sweet sound of life itself
might bring about a happy death.

Then throw the garland in the river
Let me flow along the stream
Until the river meets the ocean
And there’s no One left to dream.

Written by Ulla Bernholdt
on 29th March 2019

A Tribute to Mohanji

The poem this morning happened spontaneously as a response to the Mohanji quote of the day and within 5 to 10 minutes it sort of made itself appear. I cried when I read it:

“I had always loved you. I love you every moment. I love you through thousands of living beings around you. I love you through everything, every material, space and time. I am LOVE. And I give you all I have.”

P1960145
Suddenly I found myself in your garden
How did I come here Beloved, I asked ?

No need to ask what is that Rose?
Just enjoy the beauty while it’s still here
Rejoice, rejoice, rejoice sincere !

Soon enough that Rose is gone
The petals spread upon the ground
Though the fragrance of it
you cannot forget.

Soon enough you will be gone
Memory lost next time you’re born.
But the Master, He can never forget.
Life after life
His fragrance leads you to that garden of Love.

How did we come here Beloved ?
The fragrance you cannot forget,
the truth is that you never left.

Written by Ulla Bernholdt

on 24th March 2019